منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تروجان و لینوکس؟؟؟؟؟؟

تنها تروجان spotted
OS X لینوکس و محقیقین امنیت یک تروجان خطرناککشف os x – چندسکوی لینوکسکرده اند. زمان که روی یک ماشین ناامنیک در پشت برای wirenet- نصب شود 1 باز Remote Command Server یکبرای ذخیره پسورد Logs key میکند. از اطلعات حساس تایپ شده توسط قربان استفاده میکند. هامچنین برنامه پسوردهاای داده شده به مروگرهاای اینترنت اپرا، فایرفاکس، کروم و کرومیوم و هامچنین گواهاینام ههاای ذخیره شده توسط برنام ههاای مانند مدیر ایمیل و برنامه چت sea monkey ، تاندربرد پیجین را میرباید. مالویر کوشش میکند تا داده هاای جمع آوری شده را در یک سرور در هالند بارگذاری کند. Dr.web برنامه توسط آنت ویروس روس را به عنوان نخستین wirenet- که 1تروجان (پسورد دزد) چند سکوی لینوکس معرفی کرده است رهاگیری شده os x –
است. و os x ، ویروس چند سکوی که ویندوزلینوکس را آلوده کند بسیار نادر است اما ب سابقه نیست. به عنوان مثال بحران یک شکل .super-worm چند وقت پیشos x دیگر از بدافزار ایجاد که لینوکس و را آلوده میکند و نه ویندوز. رک و پوستکنده با توجه به تعداد کاربران هار سیستم عامل بسیار عجیب است. مگر اینکه ویروس برای بعض از حمل ههاای شبیه به هام به یک سازمان که از ترکیب از آن دوسیستم عامل شبه یونیکس استفاده میکنند طراحی شده است. در حال انجام wirenet- تجزیه و تحلیل 1 است ول در حال حاضر مشخص نیست که چگونه [این] تروجان قابل گسترش (تکثیر) طراحی شده است، یکبار اجرا میشود و خود را در پوشه خانگ کاربرهاا برای رمزنگاری AES کپ میکند، و از ارتباطات خود با یک سرور بر روی اینترنت استفاده میکند