منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تست Syntax Highlighting

console.log("Hello World!!!");