منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تشویق به استفاده از Linux در کشور فرانسه

در صورت تائید نظر مجلس فرانسه دولت های اروپایی از سیستم عامل متن باز Linux استفاده خواهند کرد که کودتایی برعلیه سیستم عامل ویندوز محسوب می شود.