منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تغییر خط اعلان در MYSQL

 

زمانی که به MySQL متصل می شویم به صورت پیشفرض خط اعلان به صورت <mysql خواهد بود. همانند آنچه که برای Bash می توانیم انجام دهیم،می توانیم خط اعلان MySQL را نیز تغییر دهیم. این کار توسط تنظیم متغیر MYSQL_PS1 یا از طریق دستور mysql انجام می شود. همچنین این متغیر و دستور از طریق کارکترهایی خاصی مقدار دهی می شوند.

” <[export MYSQL_PS1=”(\u@\h) [\d

و یا از طریق دستور زیر در خط فرمان سیستم عامل

” <[mysql –prompt=”(\u@\h) [\d

mysql_prompt1

همچنین توسط دستور prompt از MySQL Command Line Shell نیز می توانید خط اعلان را تغییر دهید.

<prompt (\u@\h) [\d]-\r:\m:\s

mysql_prompt2

شکل زیر تمامی کاراکترهای ممکن برای تنظیم خط اعلان mysql را نشان می دهد.

mysql_prompt3

همچنین روش دیگر ویرایش فایل my.cfg یا my.ini است. در زیر بخش [mysql] باید پارامتر prompt را مقداردهی (وارد) کنید.

<prompt=(\u@\h) [\d]-\r:\m:\sبرچسب ها : ,