منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تغییر داده‌ها با استفاده از UPDATE

دستور UPDATE این امکان را به شما می‌دهد تا بتوانید، داده‌های مورد نظرتان را تغییر دهید. برای مثال از جدول PERSON استفاده می‌کنیم.

SELECT *
FROM PERSON;
NAME    FAMILY        AGE ID_PERSON
---------- ------------ ------------ -----------
MOHAMMAD GHAFFARI 23 1
MAHDI GHAFFARI 21 2
MOHSEN GHAFFARI 19 3
FARZAD KARKHANI 25 4
EHSAN JALALI 23 5

حال با استفاده از دستور UPDATE، افرادی را که نام آن‌ها EHSAN می‌باشد را تغییر، و ALI را جایگزین آن می‌نماییم.

UPDATE PERSON
SET NAME = 'ALI';
WHERE NAME = 'EHSAN';
1 row updated.

جدول PERSON را مشاهده کنید.

ادامه مطلببرچسب ها : ,