منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تغییر فضای Volume Group

در اینجا درباره LVM و وِیژگی های آن صحبت شده است. LVM امکان تغییر اندازه پارتیشن را بدون نیاز به Unmount کردن آن پارتیشن می دهد. Physical Volume ها (که PV می گوییم) همان دیسک ها (می تواند یک دیسک محلی متصل به سیستم یا از SAN باشد) هستند که در غالب Volume Group (که VG می گوییم) دسته بندی شده و فضایی را برای ایجاد Logical Volume ها (که LV می گوییم و همان پارتیشن ها هستند) را فراهم می کند. به هر حال ممکن است فضای کل LG تمام می شود و باید دیسکی جدید را به PV تبدیل و به فضای VG اضافه کنیم. همچنین لازم است که فضای LV نیز افزایش یابد. در این مطلب چگونگی افزایش و کاهش VG گفته خواهد شد.پیش از مطالب “پیکربندی LVM از خط فرمان” و “نشان دادن جزییات از Linux LVM” را بخوانید. همچنین از یک ماشین مجازی که پیش از این بر روی آن توزیع لینوکسی مانند CentOS 6 نصب و پارتیشن های LVM بر روی آن پیکربندی شده است و یک دیسک جدید (dev/sdb/) به حجم 20 گیابایت را برای افزودن به گروهی به نام vg_centosfalearn به ماشین مجازی اضافه کرده ایم.

افزایش فضای گروه

نخستین گام برای افزودن یک دیسک به فضای گروه، تبدیل آن دیسک به PV با استفاده از دستور pvcreate است. دستور pvs را اجرا کنید تا از وضعیت فعلی PV ها مطلع شوید

pvs

همانطور که می بینید دیسک dev/sda1/ به اندازه 34 گیابایت به گروه vg_centosfalearn اختصاص داده شده است. نخست دیسک جدید 20 گیابایتی را فرمت کرده و سپس آنرا به PV تبدیل می کنیم.

fdisk /dev/sdb

Press n ->Press p -> Press Entet -> Press Enter -> Write +20000M  create partition size=20GB -> Press w

برای ایجاد یک پارتیشن 20 گیابایتی بر روی دیسک sdb نخست دستور fdisk /dev/sdb را اجرا کنید. سپس برای ایجاد یک پارتیشن حرف n را نوشته و Enter کنید. سپس حرف p برای ایجاد Primary Partition نوشته و Enter کنید. در خط بالا دو Press Enter پیاپی برای قبول کردن default است. سپس 20000M+ را برای ایجاد یک پارتیشن 20 گیابایتی بر روی آن نوشته و Enter کرده و در نهایت w را برای write شدن تغییرات نوشته و Enter کنید.

سپس با دستور pvcreate دیسک dev/sdb1/ (پارتیشن فرمت شده از دیسک sdb) را به PV تبدیل می کنیم.

pvcreate

OUTPUT : Physical volume “/dev/sdb1″ successfully created

و در نهایت با دستور vgextend فضای گروه را با اضافه کردن دیسک مورد نظر به آن افزایش می دهیم. فرمت کلی دستور به صورت زیر است

vgextend VG_NAME /PATH/TO/DISK

به طور مثال برای گروه vg_centosfalearn از دستور زیر استفاده می کنیم

vgextend vg_centosfalearn /dev/sdb1

OUTPUT : Volume group “vg_centosfalearn” successfully extended

با دستور های pvs و vgs می تواینم وضعیت PV و VG را مشاهده کنیم

pvs

vgs

همانطور که می بینید گروه vg_centosfalearn دارای دو PV (دیسک های sda1 و sdb1) است که فضای آن از 34 گیابایت (مشخص شده در خروجی شکل 1) به 53 گیابایت افزایش یافته است.

کاهش فضای گروه

برای کاهش دادن فضای گروه باید دیسک (هایی) را از آن توسط دستور vgreduce حذف کنیم. گاهی لازم است از گروهی حذف و به گروه دیگر اختصاص داد. نخست باید بدانیم کدام دیسک های گروه را می توان از گروه حذف کرد. دستور زیر را برای گروه با نام vg_centosfalearn اجرا می کنیم.

pvs  -a -o +devices |grep vg_centosfalearn

از شکل بالا مشخص است که دیسک sdb1 برای هیچ LV در گروه vg_centosfalearn استفاده نشده است. همچنین با اجرای دستور pvdisplay خواهید دید که هیچ Physical Extends یا PE به گروه اختصاص داده نشده است.

همچنین پیش از جذف دیسک با دستور vgs و vgdispaly فهرستی از LG را ببینید.

vgs

vgdisplay

و در نهایت با دستور vgreduce به فرمت کلی زیر دیسکی را (در اینجا sdb1) از گروه (در اینجا vg_centosfalearn) خارج کنید.

vgreduce VG_NAME /PATH/TO/DISK

vgreduce uavg /dev/sde

“OUTPUT : Removed “/dev/sdb1″ from volume group “vg_centosfalearnبرچسب ها : , , , , , , ,