منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تفاوت Instance و Database در اوراکل

دو واژه instance و database در پایگاه داده اوراکل برای بیان دو مجموعه، از ساختار های متفاوت، به کار می روند. instance و database دارای ساختار های متفاوتی هستند. instance از ناحیه ای از حافظه اصلی به نام System Global Area یا SGA و تعدادی فرایند پس زمینه تشکیل شده است. SGA بعنوان بخشی از حافظه اصلی است که میان تمامی فرایند های پس زمینه و کاربران مشترک می باشد. فرایند های پس زمینه، دارای مسئولیت های خاصی هستند مانند فرایند DBWRn که مسوئلیت نوشتن داده های تغییر کردن از حافظه به درون Datafile ها را دارد. database ساختار فیزیکی پایگاه داده اوراکل را نشان می دهد. هر database مجموعه ای از فایل های :D atafiles, Control Files و Online Redo Log Files می باشد.

Instance = Background Processes + Memory Region called SGA (System Global Area)

Database = Data files + Control Files + Online Redo log files

database بصورت دائمی بر روی دیسک ذخیره می شود، در صورتی که، instance بصورت موقتی در حافظه اصلی، مقیم می شود. Database بصورت inactive می باشد، به این معنی که،database فایل هایی مقیم بر روی دیسک هستند در صورتی که Instance جنبه active دارد، به این معنی که، instance مجموعه ای از فرایند های پس زمینه است و ماهیت فرایند، یعنی برنامه ای در حال اجرا توسط پردازنده. شما به database، متصل یا Connect نمی شوید، بلکه به Instance ای، متصل می شوید که آن پایگاه داده را در اختیار دارد و از آن استفاده می کند. اوراکل از متغیر محیطی ORACLE_SID برای شناسایی instance استفاده می کند و نام پایگاه داده از پارامتر db_name گرفته می شود.

;show parameters db_name

NAME TYPE VALUE
———————————— ———– ————-
db_name string orcl

  • Datafile : فایل های فیزیکی ذخیره شده در دیسک، که شامل تمامی داده های پایگاه داده هستند. فرایند پس زمینه DBWRn از ناحیه Data Buffer Cache که خود بخشی از ناحیه SGA است، داده های تغییر کرده را روی Datafile ها می نویسد. پایگاه داده اوراکل از تقسیم بندی منطقی به نام Tablespace تشکیل شده است. هر Tablespace می تواند شامل چندین Datafile باشد ولی هر Datafile تنها متعلق به یک Tablespace است.
  • Control File : در زمان ایجاد هر پایگاه داده، حداقل یک یا دو Control File که شامل اطلاعات پایگاه داده می باشد، ایجاد می شود. Control File ها شامل اطلاعاتی همچون :
  1. نام پایگاه داده
  2. نام و محل قرارگیری Datafile ها
  3. نام و محل Online redo log file ها
  4. اطلاعات Checkpoint
  5. اگر از RMAN استفاده می کنید، نام و محل فایل های Backup
  • Online Redo Log File : می توانید از پست های 1 و 2 و 3 بخوانید.برچسب ها : , , ,