منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تنظیمات اولیه شبکه در FreeBSD

برخلاف نام های رایجی مانند eth0 و eth1 که لینوکس برای شناسایی کارتهای شبکه
استفاده می کند،
FreeBSD از نام درایور کارت های
شبکه همراه با یک عدد بعنوان نام های شناسایی کارت شبکه یا اصطلاحا
Identifier استفاده می کند.(مانند em0 و em1 یا dc0 و dc1) که از اندیس 0 برای کارت شبکه اول،
اندیس 1 برای کارت شبکه دوم و … استفاده می شود.

 

یک ip address به سادگی
می تواند توسط دستور
ifconfig (همانند آنچه در لینوکس
اتفاق می افتد) به یک کارت شبکه نسبت داده شود (
assign). گر چه اغلب نیاز داریم که تنظیمات
شبکه حتی پس از ریبوت شدن، تغییر نکرده و از بین نرود. برای این کار کافیست
تنظیمات مورد نظر شامل
ip
address
و default gateway و hostname  در فایل تنظیمات /etc/rc.conf نوشته شود.
قابل ذکر است تنظیمات زیادی در این فایل انجام می شوند که به مرور توضیح داده خواهند
شد.


hostname="server1.example.com"
ifconfig_em0="inet 10.10.10.100 netmask 255.255.255.0"
defaultrouter="10.10.10.1"

 

پس از انجام تنظیمات بالا کافیست برای اعمال(apply) شدن آن در سیستم، دو دستور زیر یکی
پس از دیگری در خط فرمان(با مجوز
root) اجرا گردند:

 

# service netif restart

service routing restart #

 

دستور اول برای اعمال شدن ip address و hostname، و دستور دوم برای اعمال شدن default gateway (در FreeBSD به عنوان defaultrouter شناخته می شود) استفاده می گردد.

 

در نهایت برای حصول اطمینان از انجام تنظیمات می
توانید از دستور
ifconfig استقاده کنید. دستور ifconfig تنظیمات کارت های شبکه و وضعیت کاری
آن ها را نمایش می دهد.(در پستی جداگانه دستور
ifconfig و خروجی های آن به تفصیل توضیح داده
خواهد شد.)

 

# ifconfig
em0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU>
    inet 10.10.10.100 netmask 0xffffff00 broadcast 10.10.10.255
    ether 00:50:56:a7:70:b2
    media: Ethernet autoselect (1000baseTX <full-duplex>)
    status: activeبرچسب ها : ,