منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

توابع ریاضی – Ceil, Floor, Round

CEIL

این تابع، یک عدد را به عدد بزرگتر بعد از آن گرد می‌کند. به مثال زیر، که به کارگیری این تابع را نشان می‌دهد، توجه کنید.

SELECT A,CEIL(A) FROM NUM_TEST;

همان‌گونه که در زیر مشاهده می‌کنید، داده‌های فیلد A، به عدد بزرگتر از خود گرد شده‌اند.

A      CEIL(A)
------ --------------
-5.65 -5
6.1 7
11 11
.33 1
-10 -10
1.598 2

ادامه مطلببرچسب ها : , ,