منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

توابع ریاضی – Power, ABS, SQRT, Sign, Mod

برخی از مواقع، بنا به موقعیت کاری، بکار‌گیری محاسبات ریاضی در پایگاه داده‌ها امری الزامی است. بنابراین برخی از این توابع را به شما معرفی می‌کنیم. در این قسمت از جدول NUM_TEST استفاده می‌نماییم.

B A
5 -5.65
5.22 6.1
66.6 11
8 .33
-3 -10
-7 1.598

نوع داده‌های این جدول شامل موارد زیر می‌باشد.

  • فیلد A از نوع FLOAT
  • فیلد B از نوع FLOAT

ادامه مطلببرچسب ها : , ,