منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

توابع ریاضی – Sin, Sinh, Cos, CosH, Tan, TanH

توابع  SIN , COS , TAN برای محاسبات مثلثاتی استفاده می‌شوند. این توابع اعداد را بر حسب رادیان پردازش می‌کنند. برای این توابع از جدول NUMBERS استفاده می‌کنیم:

SELECT * FROM NUMBERS;
NAME     CODE       NUM_1        NUM_2
-------- ---------- ------------ --------------
MOHAMMAD R 15 77
MAHDI F 5 79
MOHSEN G 51 78
FARZAD Q 46 66
EHSAN A 28 79
MEHRAN K 37 77

ادامه مطلب