منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

توابع پردازش رشته‌ – Lower, Upper, Initcap, Trim

LOWER

این تابع رشته‌های فیلد منتخب را به حروف کوچک تبدیل می‌کند، به دستور زیر توجه کنید:

SELECT NAME, LOWER(NAME) LOW_NAME FROM T2;

نکته: منظورمون از LOW_NAME یک اسم مجازیه که برای این کوئری انتخاب کرده‌ایم تا نتایج کوئری در این فیلد نمایش داده شوند.

کوئری فوق، داده‌های فیلد NAME را تبدیل به حروف کوچک می‌کند. نتیجه‌ی کوئری بالا را در زیر ببینید:

NAME     LOW_NAME
-------- -----------
MOHAMMAD mohammad
MAHDI mahdi
MOHSEN mohsen
FARZAD farzad
EHSAN ehsan

ادامه مطلببرچسب ها :