منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

توابع پردازش رشته‌ – REPLACE

در تابع REPLACE می‌توان کاراکتری را به جای کاراکتری دیگر جایگزین نمود. این تابع دارای حداقل دو و حداکثر سه آرگومان می‌باشد. آرگومان اول فیلد مورد نظر را جستجو و آرگومان دوم، کلید جست‌و‌جو است. آرگومان سوم کاراکتر جایگزین می‌باشد. توجه داشته باشید که آرگومان سوم اختیاری است. به مثال زیر دقت کنید.

SQL> SELECT * FROM PERSON;
NAME      FAMILY               AGE ID-PERSON 
-------- ----------- ------------- ----------
MOHAMMAD GHAFFARI 23 1
MAHDI GHAFFARI 21 2
MOHSEN GHAFFARI 19 3
FARZAD KARKHANI 26 4
EHSAN JALALI 23 5
SELECT NAME, REPLACE(NAME, 'MO', '##') FROM PERSON;

ادامه مطلببرچسب ها : ,