منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

توابع پردازش رشته‌ – SubSTR

این تابع، قطعه‌ای از داده‌های فیلد مورد نظر را نشان می‌دهد. SUBSTR دارای سه آرگومان می‌باشد.

  • آرگومان اول: فیلد مورد نظر را جستجو می‌کند.
  • آرگومان دوم: مکان اولین کاراکتر را مشخص می‌کند.
  • آرگومان سوم: تعداد کاراکتری است، که باید انتخاب شود.

مثال۱:

به دستور زیر دقت کنید:

SELECT FAMILY, SUBSTR(FAMILY, 2, 3) FROM PERSON;

ادامه مطلببرچسب ها :