منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

توابع پردازش رشته – CONCAT

بوسیله‌ی این تابع، می‌توان دو فیلد را به یکدیگر متصل نمود. این تابع معادل عملگر اتصال ( || ) است. حال در زیر برای شما مثالی می‌زنم:

SELECT CONCAT(ID, NAME) JAM
FROM NUMBERS;

دستور بالا فیلد ID و NAME را به یکدیگر متصل کرده و نام مستعار آن را TOTAL قرار داده‌است. نتیجه‌ی پرس‌وجو را در زیر مشاهده کنید.

JAM
----------------------
1
2 MAHDI

همانظور که گفتم این تابع معادل عملگر || است:

SELECT ID || NAME FROM HOLO;

ID||NAME
-----------------------------
1
2MAHDI
SELECT ID || NAME JAM FROM HOLOL;

JAM
-----------------------------
1
2MAHDI

نکته: در SQL SERVER‌ به جای || باید AS بذاریم، در حقیقت لهجه دیتابیس‌ها در SQL باهم فرق دارد.برچسب ها :