منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

توابع پردازش رشته – LENGTH

این تابع طول یک رشته را بر می‌گرداند. به مثال زیر توجه نمایید.

SELECT NAME, LENGTH(NAME) FROM PERSON;

در دستور فوق بوسیله‌ی تابع LENGTH، طول داده‌های فیلد NAME از جدول PERSON را به دست می‌آوریم. پاسخ را در زیر مشاهده می‌کنید.

NAME     LENGTH(NAME)
-------- -------------
MOHAMMAD 8
MAHDI 5
MOHSEN 6
FARZAD 6
EHSAN 5

ادامه مطلببرچسب ها : ,