منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

توابع گروهی – Sum, Avg, Max, Min

این فانکشن‌ها به ازای داده‌های یک فیلد، فقط یک مقدار را بر می‌گردانند. در این بخش، برخی از توابع گروهی را به شما معرفی می‌کنیم. برای این قسمت، از جدول PERSON استفاده می‌کنیم:

SQL> SELECT * FROM PERSON;

NAME FAMILY AGE ID-PERSON
-------- ----------- ------------- ----------
MOHAMMAD GHAFFARI 23 1
MAHDI GHAFFARI 21 2
MOHSEN GHAFFARI 19 3
FARZAD KARKHANI 26 4
EHSAN JALALI 23 5

ادامه مطلببرچسب ها : ,