منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جایگزینی فرمان


جایگزینی فرمان

جایگزینی فرمان یک راهکار بسیار نیرومند پوسته یونیکس است. برای درج خروجی یک فرمان در فرمان دیگر به کار می‌رود. به عنوان مثال، با یک تخصیص:

 $ today=$(date)    # شروع می‌شود و خروجی‌اش ضبط می‌شود "date" فرمان‎
 $ echo "$today"
 Mon Jul 26 13:16:02 MEST 2004

این مورد همچنین می‌تواند با فرمانهایی علاوه بر تخصیص‌ها، استفاده شود:

 $ echo "Today is $(date +%A), it's $(date +%H:%M)"
 Today is Monday, it's 13:21

این سطر فرمان، برنامه date را دو بار فراخوانی می‌کند، دفعه اول برای چاپ روز هفته، دفعه دوم برای زمان فعلی.

ادامه مطلب