منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جایگزینی پردازش


جایگزینی پردازش

جایگزینی پردازش یک توسعه بسیار سودمند BASH است. مشابه ‎"command" | getline‎ در awk می‌باشد و بخصوص برای کنار گذاشتن پوسته‌های فرعی معلول خط‌لوله‌ها اهمیت دارد.

جایگزینی پردازش در دو شکل ظاهر می‌شود: ‎<(some command)‎ و ‎>(some command)‎. هر کدام نسبت به سیستم عامل، باعث می‌شوند یا یک FIFO در ‎/tmp‎ یا ‎/var/tmp‎ ایجاد بشود، یا یک دستگاه ویژه توصیف‌گر فایل (‎/dev/fd/*‎)، استفاده بشود. ترکیب دستوری جایگزینی توسط نام FIFO یا FD تعویض می‌گردد، وفرمان داخل آن در پس‌زمینه اجرا می‌گردد. جایگزینی در همان مرحله بسط پارامتر و جایگزینی فرمان انجام می‌شود.

یکی از رایج‌ترین موارد استفاده این ویژگی برای پرهیز از ایجاد فایلهای موقتی است، به عنوان مثال، موقع کاربرد ‎diff(1)‎:

ادامه مطلب