منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جستجوگر‌های چند پنجره‌ای

مسلما شما هم کار با چند جستجوگر در آن واحد را تجربه کرده‌اید. برای مثال در صفحه‌ای یک مطلب علمی دارید، در صفحه دیگر اخبار را می‌خوانید و در صفحات دیگر کارهای متفاوت دیگر را انجام می‌دهید. این‌که به چه شکل با این تعداد از جستجوگر‌ها کار می‌کنید و به مدیریت آنها می‌پردازید، موضوع مورد توجه این مقاله است. البته در اینجا باید به این نکته اشاره کنیم چنانچه شما چند جستجوگر را باز و در هریک چند tab ذخیره کرده باشید، ممکن است تصور کنید در تمام این اطلاعات گم شده‌اید.