منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه‌ی دویست و هشتم

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۳/۰۹/۱۷
موضوع: فرآیندهای کاری سلام دنیا و نحوه همکاری افراد متخصص
در این جلسه درباره فرآیندهای کاری سلام دنیا و نحوه همکاری افراد متخصص در زمینه نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز، بحث و گفتگو خواهیم کرد.برچسب ها : , ,