منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه‌ی چهارم: معرفی برنامه‌های کاربردی و فایل پرمیشن‌ها

در این جلسه، ابتدا هادی به معرفی مختصر یک سری از برنامه‌های کاربردی پرداخت. که شامل نرم‌افزارهای زیر می‌گردد.

 • Audacity
 • Blender
 • Bluefish
 • Corebird
 • Eclipse
 • Emacs
 • Empathy
 • Gimp
 • Libre Office
 • Pitivi
 • Rhythmbox
 • Telegram
 • Thunderbird
 • VLC
 • Xchat
 • GNOME Web

photo_2015-02-02_20-52-15 photo_2015-02-02_20-52-38

 

سپس وحید به توضیح در رابطه با پرمیشن‌ها (file permission) پرداخت.

 

photo_2015-02-02_20-52-13 photo_2015-02-02_20-54-19

 

و دستورهای زیر را مورد بررسی قرارد داد.

 • chmod
 • chown
 • chattr
 • chgrp

session-4