منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه دویست و هفدهم

تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۴/۰۴/۰۳
موضوع: Reactive Manifesto
در این جلسه آقای رضا سامعی در مورد Reactive Manifesto ارائه ای داشتند.
این جلسه با توجه به ماه رمضان یک ساعت زودتر از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در محل نظام صنفی رایانه ای استان تهران برگزار شد.
فایل ارائه آقای سامعی در مورد Reactive Manifestoبرچسب ها : , ,