منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۳۶

در جلسه ۳۶ ام لاگ شیراز، بخش اول با معرفی زبان لیسپ توسط آقای هادی یدالهی آغاز شد. ابتدا در قسمت اول این بخش، تاریخچه ای از زبان برنامه نویسی لیسپ، موارد کاربرد و برنامه های ساخته شده به وسیله آن بیان شد. در ادامه به تعریف دستورات شرطی و چگونگی کار با این نوع از توابع خاتمه یافت.

در بخش دوم جلسه شیراز لاگ، آقای امین خزاعی به معرفی زیان برنامه نویسی R پرداختند. در قسمت آغازین، مقایسه ای میان زبان برنامه نویسی MATLAB و R صورت گرفت. سپس یک تعریف کلی از این زبان برنامه نویسی کاربردی بیان شد. در پایان به طور خلاصه و کاربردی دستورات و شیوه ی نگارش آن ها توسط آقای خزاعی بررسی گردید.

همچنین طبق روال جلسات گذشته، اعضای شرکت کننده به رفع اشکالات و بیان موضوعات مختلف پرداختند.

مطالب مرتبط با ارائه ها :   R و introduction_to_LISP

۳۶.۴          ۳۶.۲

            ۳۶.۱