منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۳۸

جلسه ۳۸ام شیراز لاگ، در مکان جدید برگزار شد. ابتدا پیرامون ارائه های lpi بحث گردید و اعضا پیشنهادات و انتقادات خود را بیان نمودند و سرفصلی برای مطالعه در جلسات هفتگی مطرح شد. سپس درباره سایت لاگ و نحوه پیاده سازی آن نظراتی بیان نمودند. همچنین تصمیماتی پیرامون راه اندازی کتابخانه، جهت اشتراک میان اعضا، طبق پیشنهادات افراد، بررسی نمودند. همچنین موضوعات دیگری از قبیل نحوه رأی گیری به منظور تغییر در برگزاری روز جلسات، راه های ارتباطی میان اعضا و صندوق مالی مورد بررسی قرار گرفتند. در آخر نیز اعضای جدید به معرفی خود پرداختند.
1 5