منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۵۱

در این جلسه آقای جفره درباره ی موارد مختلف از جمله، BSD مباحثی را مطرح کردند.

 

photo_2016-02-24_23-42-38 photo_2016-02-24_23-42-50 photo_2016-02-24_23-42-55 photo_2016-02-24_23-43-00 photo_2016-02-24_23-43-04 photo_2016-02-24_23-43-17 photo_2016-02-24_23-43-22برچسب ها :