منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلوگیری از log کردن داده‌های تغیر پیدا کرده در TableSpace

برای این کار از دستور زیر موقع ایجاد TableSpace استفاده می‌کنیم:

create tablespace ts datafile 'd:roota.dbf' size 100m nologging;