منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

حذف آی پی اول سیستم

شاید این مشکل براتون پیش آمده باشه که چندین آدرس آی پی روی یک اینترفیس داشته باشید. کارت شبکه یک آی پی اصلی می گیره و بقیه را به عنوان secondary می شناسه.

# ip address show dev enp0s31f6
۲: enp0s31f6: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
link/ether c8:5b:76:81:bc:90 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.13.1/24 scope global enp0s31f6
valid_lft forever preferred_lft forever
inet 192.168.13.10/24 scope global secondary enp0s31f6
valid_lft forever preferred_lft forever

اگه تصمیم بگیرید آی پی اول را با دستور زیر حذف کنید، بقیه آی پی ها هم حذف می شوند:

ip address delete 192.168.13.1/24 dev enp0s31f6

برای جلوگیری از این کار کافیه مقدار promote_secondaries برابر یک قرار بدید

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/promote_secondaries

و یا

sysctl net.ipv4.conf.eth0.promote_secondaries=1برچسب ها : , ,