منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

حذف TableSpace با موجودیت‌ها و فایل‌های آن

برای حذف tablespace با موجودیت‌ها و فایل‌های آن از دستور زیر استفاده می‌کنیم:

Drop tablespace <tablespace_name> including contents and datafiles;

نکته: ساختار Table نیز در دستور بالا از بین می‌رود و دیگر نمی‌توان در آن Table ورود داده کرد.

برای حذف tablespace با موجودیت‌ها و فایل‌های آن و جداولی که در این Tablespace نیستند ولی با آن در ازتباط هستند:

Drop tablespace <tablespace_name> including contents and datafiles cascade constraints;