منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

حضور واحد آموزش مرکز IT در نمایشگاه الکامپ

واحد آموزش مرکز IT دانشگاه صنعتی شریف در نمایشگاه الکامپ سال 90 به معرفی فعالیتها و دوره های آموزشی خود می پردازد.