منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

حق امتیار FAQ به وسیله ی پروژه ی دبیان منتشر شد

پروژه ی دبیان ، FAQ را به منظور کمک به جامعه ی دبیان و دیگر جوامع متن باز ، منتشر کرد . این سند به وسیله ی وکلای SFLC (مرکز نرم افزارهای آزاد) منتشر شده و ایالات متحده را تحت پوشش قرار میدهد.