منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

خطای ora-19809 در هنگام گرفتن پشتیبان در اوراکل

FRA یا Fast Recovery Area با تنظیم دو پارامتر می تواند محل پیشفرض بر روی دیسک برای ذخیره سازی فایل های مربوط به پشتیبان های RMAN باشد. به طور مثال وقتی دستور زیر را در محیط RMAN اجرا کردم با خطا های 19809 و 19804 رو به رو شدم که این به دلیل کمبود فضای کافی برای محل تعیین شده برای FLA است که نمی توان فایل های مربوط به پشتیبان RMAN در آن ذخیره شوند.

;BACKUP AS BACKUPSET DATABASE PLUS ARCHIVELOG

OUTPUT

 ORA-19809: limit exceeded for recovery files

ORA-19804: cannot reclaim 80335376 bytes disk space from 104857600 limit

برای رفع مشکل باید اندازه تعیین شده برای FLA را تغییر دهید. پارامتر DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE بر اندازه آن کنترل دارد.

SHOW PARAMETER DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE

;ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE=10G SCOPE=BOTHبرچسب ها : , ,