منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

خلیج فارس

ایران در طی چند قرن اخیر سختی های بزرگی را چشیده است.جدا شدن افغانستان-پاکستان-آذربایجان-ارمنستان-تاجیکستان و … در زمان قاجار و جدا شدن بحرین و کوه های آرارارت از ایران در زمان پهلوی گوشه ای از این سختی هاست .حال دشمنان نقشه تازه ای دارند و می خواهند نام خلیج فارس را عوض کنند .اینک من وتو ایرانی باید دست به دست هم از این هویت ملی دفاع کنیم.
در اصل ایرانیان دو قوم بزرگ آریا و کاسیت هستندو آنگونه که می بینید دریایی که در شمال ایران هست کاسپین نام دارد که از ریشه کاسیت می باشد که کاسیت شامل لر و کرد ولک است وآریایی شامل گیلک -بلوچ-یزدی-اصفهانی-فارس-عرب و …است بیایید به عنوان ایرانی نشان دهیم که چه آریایی و چه کاسیتی ما پارسیم وخلیجمان همیشه فارس است.عزیزان به سایت http://persianorarabiangulf.com رفته و خلیج همیشه فارس را انتخاب کنید
وقتی که ایران هست خلیج یعنی فارس
تاریخ می لرزد از خشم قوم پارس
جز این اگر باشد خلیج آبی نیست
بی سایه ایران غیر از سرابی نیست

\"\"\"\"