منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

خوانا کردن جزوات!

این پروژه برا اینه ک جزواتی ک خوانا (مثلا پس دادن جوهر و ...) نیستند خوانا تر بشن

https://github.com/mzucker/noteshrink