منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

داکرفایل OracleInstantClient

پروژه شما نیاز به ارتباط با دیتابیس اوراکل داره و شما نیاز به نصب Oracle Client دارید. اینجا دیگه نباید از ایمیج alpine استفاده کنید (توضیحات بیشتر) بلکه باید از ایمیج oracle linux slime که اوراکل ارائه داده استفاده کنید. داکر فایل قرار داده شده در ریپازیتوری زیر به ما در ایجاد داکر فایل شخصی خودمون کمک خواهد کرد:

https://github.com/oracle/docker-images/tree/master/OracleInstantClient

من داکر فایل‌ام رو به شکل زیر نوشتم و به سادگی تونستم پروژه خودم رو به اوراکل متصل کنم:

نکته: در هنگام اتصال به اوراکل دیگه از آی پی هاست نباید استفاده کنید و باید آی پی داکری ماشین اوراکل دیتابیس سرور رو پیدا و استفاده کنید.

FROM oraclelinux:7-slim

ARG release=19
ARG update=3
# define the directory to work in
WORKDIR /code
# copy the requirements.txt file to the work directory
COPY requirements.txt .

RUN yum -y install oracle-release-el7 && yum-config-manager --enable ol7_oracle_instantclient && \
yum -y install oracle-instantclient${release}.${update}-basic oracle-instantclient${release}.${update}-devel oracle-instantclient${release}.${update}-sqlplus && \
rm -rf /var/cache/yum && \
yum -y install oracle-epel-release-el7 && \
yum -y install python36 && \
yum -y install vim sudo && \
ln -fs /usr/bin/python3 /usr/bin/python && \
python3 -m pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# Optional Oracle Network or Oracle client configuration files can be
# copied to the default configuration file directory. These files
# include tnsnames.ora, sqlnet.ora, oraaccess.xml and cwallet.sso.
# For example:
# COPY wallet/* /usr/lib/oracle/${release}.${update}/client64/lib/network/admin

# Uncomment if the tools package is added
# ENV PATH=$PATH:/usr/lib/oracle/${release}.${update}/client64/bin

# Copy rest of the source code
COPY src/ src/
# EXPOSE the needed ports, for example 8080
EXPOSE 8080
# Running Command or Entry Point
CMD python src/app.py
CMD tail -f /dev/nullبرچسب ها :