منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

در زندگی دردهایی هست

در زندگی دردهایی هست

که نمیتونی حتی برای خودت توصیفشون کنی

کارهایی عقب افتاده ای که هر چی زمان میگذره احساس میکنی رو دوشت  سنگین تر میشن

آرزوهایی که شک داری روزی حتی بهشون  نزدیک شی

و در این بین جای خالی چند تا چیز خیلی تو چش میزنه

دل خوشی ، اراده و یک یار خوببرچسب ها :