منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستورات خط فرمان – ۴

سلام
برای توقف همه برنامه هایی که با واین اجرا شدن بزنید:

$ wineserver -kبرچسب ها : , , ,