منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستورات خط فرمان – ۶

سلام
برای خالی کردن صفحه ترمینال بزنید:


$ clear
$ ctrl + Lبرچسب ها : , ,