منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستورات کاربردی ابزار Srvctl

Srvctl یک ابزار شناخته شده برای add، remove، relocate و مدیریت سرویسهای crs مختلف یا کامپوننت های RAC است.

1. STOP DATABASE

SYNTAX – srvctl stop database -d db_name [-o stop_options] where stop_options is normal/immediate(default)/transactional/abort

e.g

srvctl stop database -d PRODB -o normal
srvctl stop database -d PRODB -o immediate
srvctl stop database -d PRODB -o transactional
srvctl stop database -d PRODB -o abort

2. START DATABASE
SYNTAX – srvctl start database -d db_name [-o start_options] where start_option is nomount/mount/open(default)

e.g

srvctl start database -d PRODB -o nomount
srvctl start database -d PRODB -o mount
srvctl start database -d PRODB -o open

ادامه مطلببرچسب ها :