منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستور DEFAULT

دستور CREATE را در زیر مشاهده کنید. در این دستور مقدار 222 پیش فرض فیلد ID می‌باشد. پیش فرض به معنای آن است که هرگاه مقداری برای فیلد ID تعین نشد مقدار پیش فرض تعریف شده، در فیلد قرار می‌گیرد.

CREATE TABLE D1(ID NUMBER DEFAULT 222);

برای تغییر ساختار جدول به شکل زیر عمل می‌کنیم:

ALTER TABLE D1 ADD NAME VARCHAR2(20);
INSERT INTO D1(NAME) VALUES('MAHDI');
SELECT * FROM D1;
ID NAME
--------- -------------
222 MAHDI
INSERT INTO D1(ID, NAME) VALUES(NULL, 'MAHDI');
SELECT * FROM D1;
ID NAME
--------- -------------
222 MAHDI
MAHDI

نکته: توجه کنید حتی اگه ID رو NULL رد کنیم (به هر شکل) مقدار DEFAULT اعمال نمی‌شه و فقط زمانی مقدار DEFAULT اعمال میشه که در دستور INSERT فیلد ما ID حظور نداشته باشد.