منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستور ip برای مدیریت اینترفیس های شبکه

توسط دستور ifconfig می توان به اینترفیس های شبکه را مدیریت کرد. به آنها آدرس اختصاص داد و یا default gateway بر روی آنها تنظیم کرد. دستور دیگری که می توان استفاده کرد ip است که بسیار کاربردی است. این دستور به طور پیشفرض بر روی تمامی توزیع های لینوکسی نصب و قابل استفاده است. پیش از خواندن این مطلب می توانید مطلب “تنظیم آدرس های static بر روی توزیع های مبتنی بر RHLE” و همچنین مطلب “تنظیم اینترفیس های شبکه در ابونتو و دبیان” را نیز مطالعه کنید. فایل interfaces در توزیع های ابونتو و دبیان حاوی تنظیمات کارت شبکه هستند. همانطور که می بینید اینترفیس eth0 دارای آدرس static است.

cat /etc/network/interfaces

OUTPUT

auto eth0
iface eth0 inet static

address 192.168.50.2

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.50.1

و برای توزیع های مبتنی بر RHLE فایل اینترفیسی مانند eth0 حاوی اطلاعات زیر است که نشان می دهد آدرس استاتیک بر روی اسنترفیس تنظیم شده است.

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

OUTPUT

“DEVICE=”eth0
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
“TYPE=”Ethernet
IPADDR=192.168.50.2
“NAME=”System eth0
HWADDR=00:0C:29:28:FD:4C
GATEWAY=192.168.50.1

محتویات بالا چگونگی تنظیم آدرس های استاتیک را با ویرایش دستی فایل ها نشان می دهد. اما می توانید از دستور ip برای این منظور استفاده کنید. با یکی از دستور های ifconfig یا ifdata می توانید آدرس تنظیم شده بر روی اینترفیس را ببینید. برای تنظیم آدرس بر روی اینترفیس eth0 از دستور زیر استفاده کنید.

sudo ip addr add 192.168.1.5 dev eth0

addr یعنی کار با آدرس ها که شامل افزودن و یا حذف و تغییر آدرس می شود. برای افزودن باید add راد استفاده کنیم. همچنین دیوایس یا اینترفیس شبکه با dev مشخص می شود. برای نشان دادن آدرس یک اینترفیس خاص از دستور زیر استفاده کنید.

sudo ip addr show eth0

و یا از دستور زیر برای نمایش آدرس تمامی اینترفیس ها استفاده کنید.

sudo ip addr show

خروجی شامل خطی مانند زیر است که آدرس را نشان می دهد.

inet 192.168.1.5/32 scope global eth0

برای حذف آدرس از اینترفیس از del به همراه addr به صورت زیر استفاده کنید.

sudo ip addr del 192.168.1.5 dev eth0

دو اسکریپت ifup و ifdown برای فعال و غیر فعال کردن اینترفیس استفاده می شوند. اما می توانید از up به همراه link به صورت زیر برای فعال کردن یک اینترفیس استفاده کنید.

sudo ip link set eth0 up

و برای غیر فعال کردن از down به همراه link استفاده کنید.

sudo ip link set eth0 downبرچسب ها : , , , , , ,