منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستور service برای کنترل سرویس ها

نخستین فرایندی که در توزیع های لینوکسی ایجاد می شود و سپس کنترل دیگر فرایند ها را بر عهده می گیرد init است و به ازای هر سرویس (یا فرایند پس زمینه یا daemon) یک اسکریپت کنترلی که مجموعه ای از کد های شل اسکریپت است در زیر دایرکتوری etc/init.d/ اسجاد می شوند که می توانید با دستور service هر سرویس را start یا stop یا restart و یا reload کنید. در واقع فایل مربوط به هر سرویس شامل توابع start, stop, restart و reload است که با کد های نوشته شده عمل مربوطه را بر روی سرویس انجام می دهد. دستور های زیر برای کنترل بر روی سرویس ها توسط دستور service هستند.

  • برای start کردن یک سرویس
service SERVICE_NAME start
که معادل دستور زیر است
etc/init.d/SERVICE_NAME start/
  • برای stop کردن یک سرویس
service SERVICE_NAME stop
که معادل دستور زیر است
etc/init.d/SERVICE_NAME stop/
  • برای restart کردن یک سرویس
service SERVICE_NAME restart
که معادل دستور زیر است
etc/init.d/SERVICE_NAME restart/
  • برای reload کردن یک سرویس
service SERVICE_NAME reload
که معادل دستور زیر است
etc/init.d/SERVICE_NAME reload/
  • برای نمایش وضعیت یک سرویس
 service SERVICE_NAME status
که معادل دستور زیر است
etc/init.d/SERVICE_NAME status/برچسب ها : , , , , ,