منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستور time

دستور time برای نشان دادن زمان اجرای برنامه‌ها در پارامتر‌های زیر میباشد:

زمان صرف شده توسط برنامه در user mode
زمان صرف شده توسط برنامه در kernel mode
متوسط حافظهٔ (RAM) استفاده شده در برنامه

“time” نام برنامه را دریافت می‌کند و منابعی که برنامه مورد استفاده قرار داده را نمایش میدهد.
در صورتیکه exit status در پایان عددی غیر از صفر را نشان دهد برنامه با خطا مواجه شده است.

مثال:

samira@samira ~ $ time firefox
real 0m0.060s user 0m0.008s sys 0m0.024s

فرم کلی این دستوربه شکل زیر است:

[usr/bin/time [options] program [arguments]

option های این دستور:

‎-v , –verbose : خروجی با جزئیات بیشتری نمایش داده میشود.

مثال:

samira@samira ~ $ /usr/bin/time -v firefox
Command being timed: “firefox” User time (seconds): 0.01 System time (seconds): 0.01 Percent of CPU this job got: 51% Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 0:00.05 Average shared text size (kbytes): 0 Average unshared data size (kbytes): 0 Average stack size (kbytes): 0 Average total size (kbytes): 0 Maximum resident set size (kbytes): 62688 Average resident set size (kbytes): 0 Major (requiring I/O) page faults: 0 Minor (reclaiming a frame) page faults: 4744 Voluntary context switches: 151 Involuntary context switches: 6 Swaps: 0 File system inputs: 0 File system outputs: 0 Socket messages sent: 0 Socket messages received: 0 Signals delivered: 0 Page size (bytes): 4096 Exit status: 0 -q -quite:‌

از نمایش exit status در خروجی جلوگیری میکند.

samira@samira ~ $ /usr/bin/time -q firefox 0.02user 0.00system 0:00.05elapsed 57%CPU (0avgtext+0avgdata 62704maxresident)k 0inputs+0outputs (0major+4744minor)pagefaults 0swaps ‎-f , ‎–format

:‌با استفاده از این گزینه کنترل خروجی در اختیار کاربر خواهد بود.

samira@samira ~ $ /usr/bin/time -f firefox Usage: /usr/bin/time [-apvV] [-f format] [-o file] [–append] [–verbose] [–portability] [–format=format] [–output=file] [–version] [–quiet] [–help] command [arg…] -p , –portability :

خروجی را طبق استاندارد POSIX ارائه می‌دهد.

samira@samira ~ $ /usr/bin/time -p firefox real 0.05 user 0.00 sys 0.02 o FILE, –output=FILE

-:امکان ذخیره خروجی در یک فایل را فراهم میکند. همچنین به time اجازه بازنویسی بر روی فایل FILE را می‌دهد.

samira@samira ~ $ /usr/bin/time -o newtimefile.txt firefox samira@samira ~ $ cat newtimefile.txt 0.00user 0.01system 0:00.05elapsed 43%CPU (0avgtext+0avgdata 62704maxresident)k 0inputs+0outputs (0major+4745minor)pagefaults 0swaps برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این دستور می توانید راهنمای آن‌ را با اجرای دستور man time مطالعه کنید.

 برچسب ها : , , , , , , , , ,