منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستور w در FreeBSD

w در تمامی سیستم عامل های شبه یونیکسی دستوری است که توسط آن خلاصه ای از وضعیت کنونی سیستم و  کاربرانی که در حال حاضر به سیستم لاگین کرده اند را می توان پیدا کرد. خط نخست وضعیت فعلی سیستم که همان خروجی uptime است و خطوط بعدی مربوط به اتصال های محلی یا راه دور (از طریق ssh) است.

uptime

3:54PM  up  1:28, 1 users, load averages: 0.60, 0.53, 0.58

سوییچ h- از دستور w باعث می شود که دیگر خط نخست خروجی که همان خروجی دستور uptime است دیگر نشان داده نمی شود.

w -h

در خروجی دستور w ستون IDLE نشان دهنده مدت زمان بیکاری یک جلسه یا Session مربوط به یک کاربر است. با استفاده از سوییچ  i- خروجی دستور w بر اساس این ستون مرتب می شود

w -i

w -hi

freebsd_w_cmd_3

 مطابق با شکل زیر مدت زمانی که سیستم مدت۴۳ دقیقه در حال کار است  و ۲ کاربر یکی از ماشین به آدرس  ۱۹۲.۱۶۸.۱.۳ و دیگری به صورت محلی به سیستم لاگین کرده اند. علامت – در خروجی نشان دهنده این است که کاربر به صورت محلی لاگین کرده است و ترمینال v0 یعنی کاربر لاگین کرده، کاربری است که مستقیما به سیستم وابد شده است. برای اطلاع از نام ترمینالی که با آن به سیستم لاگین کرده ایم می توانید دستور tty را اجرا کنید.

freebsd_w_cmd_1

 همچنین می توانید با استفاده از فرم زیر خروجی را تنها برای یک نام فیلتر کنید. (البته در صورتی که حداقل یک Session داشته باشد)

freebsd_w_cmd_4

در دستور w دیگر سوییچ های f,s,l و w دیگر پشتیبانی نمی شودبرچسب ها : , , , , , ,