منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دنیای سپید

چه کسی گفت که تاریکی غم است؟
چه کسی گفت، که رخت تیره‌ ما ز غم است؟
چه کسی گفت که غم درد و، سیاهی همه بدیمن و بد است؟

چه کسی گفت، که هستیم همه ملزم به تسبم، در آیینه دنیای سیه؟
چه کسی گفت که سپیدی همه خیر است و سیاهی همه آشوب و گنه؟

چه کسی گفت که آشوب و تباهی همه از بهر دل سرد من است؟
چه کسی گفت، که دنیای سپیدی در آرزو و رویای من است؟
برچسب ها :