منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ذهن

مرد رهگذری که کاپشنش رنگ قرمز رو در کنار توسی داشت، بلافاصله من رو یاد بانک ملت انداخت! ذهن انسان عملکرد عجیبی داره بعضی وقتا.