منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

راهنمای کاربران usermanager

راهنمای بخش های مختلف user manager  برای سرویس گیرندگان

دریافت فایل

تذکر : راهنمای نصب و کار با user manager  برای مدیر شبکه در آینده ای نزدیک در همین سایت قرار خواهد گرفت .برچسب ها :