منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

راه اندازی آزمایشگاه LPI ایران

آزمایشگاه LPI ایران با هدف کاربردی سازی فعالیتهای تدریس شده در دوره های حرفه ای لینوکس LPI راه اندازی شده است.