منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

رفع خطای ORA-15124: ASM file name contains an invalid alias name در RMAN HOTCLONE

در ادامه عملیات داستان های واقعی: کلون گیری باگ دار بودم که در دیتابیس مقصد با خطای ORA-15124: ASM file name contains an invalid alias name مواجه شدم.


RMAN-08018: channel ORA_AUX_DISK_1: starting archived log restore to user-specified destination
RMAN-08508: archived log destination=+FRA
RMAN-08169: channel ORA_AUX_DISK_1: using network backup set from service CDB1
RMAN-08022: channel ORA_AUX_DISK_1: restoring archived log
RMAN-08510: archived log thread=1 sequence=8645
RMAN-08180: channel ORA_AUX_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01
RMAN-03091: Finished restore at 12-APR-22
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-03002: failure of Duplicate PDB command at 04/12/2022 19:32:47
RMAN-05501: aborting duplication of target database
RMAN-06136: Oracle error from auxiliary database: ORA-15124: ASM file name '+DATA/FMSDB/B6E05B19F9FE428FE05301A4A8C02926/DATAFILE/cl_ezpdo1_mf_temp2_%u_.tmp' contains an invalid alias name

برای اینکه بفهمیم در دیتابیس اصلی چه دیتافایلهایی وجود دارد میتونیم از rman استفاده کنیم و مسیر فایلها رو ببینیم:

$rman target / log=srdc_rman_output_<date>.log
RMAN> set echo on;
RMAN> report schema;
RMAN> exit;

ادامه مطلببرچسب ها :