منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

رفع مشکل استفاده از توابع گروهی

در مورد توابعی مانند تابع soundex چون به ازای هر رکورد یک result برمی‌گردونند پس نوشتن کوئری‌هایی مانند زیر مشکلی ندارد:

SELECT SOUNDEX(NAME), NAME FROM T2;
SOUN NAME
----- ------------
A256 MOHAMMAD
J130 MAHDI
S500 MOHSEN
C540 FARZAD
A400 EHSAN

ولی در مورد تابع‌های تک RESULT ای مثل SUM مشکلاتی ایجاد می‌شود.

ادامه مطلببرچسب ها : ,